HerbasKauno apygardos administracinis teismas

Apie teismą

Kauno apygardos administracinis teismas, kaip ir kiti apygardų administraciniai teismai Lietuvoje, įsteigtas Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymu nuo 1999 m. gegužės 1 d. Įsteigus šį teismą, darbą nedideliuose 350 m2 ploto teismo rūmuose, esančiuose M. K. Čiurlionio g. 33, Kaune, pradėjo tik 11 žmonių, iš jų 4 teisėjai – Regina Pocienė, Leonas Jachimavičius, Justinas Aleksandravičius ir Gintaras Čekanauskas (teismo pirmininkas), nežiūrint to, kad Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. kovo 24 d. dekretu Nr. 365 teisme buvo nustatytas 7 teisėjų skaičius. Tokiam negausiam kolektyvui, po pastate atliktos rekonstrukcijos įrengtos tarnybinės patalpos buvo pakankamos teismui normaliai funkcionuoti.

 

Įsteigus teismą, jam Administracinių bylų teisenos įstatymu buvo priskirtos bylos dėl Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje esančių vietos savivaldos ir teritorinių valstybės valdžios institucijų priimtų sprendimų ir veiksmų, taip pat dėl pareigūnų nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose. Nuo 1999-05-01 iki 2000-01-01 teisme buvo gauta beveik 1400 skundų. Tačiau gaunamų skundų skaičius nuolat augo: 2001 m. gauti 1993 skundai, 2002 m. – 2149 skundai, 2003 m. – 1987 skundai, 2005 m. – 2751 skundai, 2006 m. – 4328 skundai, 2007 m. – 3094 skundai, 2008 m. – 1861 skundai, 2009 m. – 1827 skundų, 2010 m. – 2553 skundai. Kauno apygardos administracinis teismas per savo veikimo laikotarpį išnagrinėjo daugiau kaip 23 tūkst. administracinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų. Daugiausiai bylų buvo išnagrinėta 2007 metais. Didžiąją dalį išnagrinėtų administracinių bylų sudaro bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir dėl valstybės tarnybos.

 

Nuolat didėjant darbo krūviui, nedidelis teismo kolektyvas taip pat augo, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. gruodžio 12 d. dekretu Nr. 1129 teisėjų skaičius buvo padidintas iki 9, o 2006 m. rugpjūčio 25 d. dekretu Nr. 727 – iki 11. Augant teisėjų skaičiui teisme, proporcingai augo ir aptarnaujančiojo personalo skaičius, todėl teismo patalpos tapo per ankštos, materialiosios darbo sąlygos dėl darbo vietos stokos tapo kritiškos, nebetenkino net minimalių teismo reikmių. Pastato bendras plotas kartu su visomis pagalbinėmis patalpomis tesudarė 356 m2, naudingas plotas 200 m2, iš jų net 102 m2 užėmė rūsys, kuriame, neesant jokios kitos išeities, dirbo septynios teisėjų padėjėjos, dvi teismo raštinės darbuotojos ir archyvarė. Pastate tebuvo 10 kabinetų, o darbuotojų skaičius išaugo iki 40-ties, todėl vienam teismo darbuotojui teko tik apie 4,2 m2 darbinio ploto. Aštuonios teismo posėdžių sekretorės dirbo viename 23,1 m2 ploto kabinete. Teisme atsirado stiklinės pertvaros, kuriomis papildomai buvo užtverti kiek didesni koridorių kampai ir taip įrengtos papildomos darbo vietos.

 

Tik dvi nedidelės teismo posėdžių salės, kabinetų trūkumas, tinkamų darbo vietų stoka neigiamai veikė ne tik čia dirbančius teisėjus, teismo tarnautojus, jų darbo kokybę ir rezultatus, bet ir į teismą besikreipiančius subjektus, proceso dalyvius. Dėl tokių darbo aplinkos veiksnių sąlygotų problemų, buvo varžoma teismo normali bei efektyvi veikla, gebėjimas teikti tinkamos kokybės teismo paslaugas. Teisėjai, teismo tarnautojai neturėjo sąlygų tinkamai spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus, įstatymo nustatytais terminais operatyviai nagrinėti bylas. Strigo normalus teismo darbo organizavimas, techninių priemonių panaudojimas ir proceso dalyvių teisių įgyvendinimo užtikrinimas organizacinėmis priemonėmis, netrukdant teisėjams ir teismo personalui vykdyti jiems pavestas funkcijas. Į teismą besikreipiantiems asmenims nebuvo elementarių sąlygų susipažinti su vieša bylos medžiaga, pasidaryti bylos dokumentų nuorašus, kopijas ar išrašus. Įrengus koridoriuose darbo vietas, nebeliko laukiamųjų, nebuvo pasitarimo kambarių prie teismo salių, patalpų advokatams bei kitiems proceso dalyviams pasirengti teismo posėdžiui, darbo kabinetų. Teismo posėdžių belaukiantys dažnai buvo priversti stovėti laiptinės aikštelėse ar tiesiog ant laiptų. Dėl posėdžių salių trūkumo, ilgėjo teismo proceso trukmė, didėjo ginčo nagrinėjimo išlaidos.

 

Susidariusi situacija vertė ieškoti išeities, todėl buvo pasiūlyta pritaikyti šalia Kauno apygardos teismo stovėjusius pastatus abiejų teismų reikmėms. Naujieji teismo rūmai A. Mickevičiaus gatvėje iškilo ant anksčiau čia veikusio kino teatro „Senasis trestas“ pamatų. 2006 metų vasaros pabaigoje kino teatras buvo nugriautas, o vietoje jo per pustrečių metų iškilo naujieji teismo rūmai. Architekto Arvydo Akelio suprojektuotas pastatas šiuolaikiškas, Kauno apygardos administraciniam teismui priklausančiose daugiau kaip 2000 m2 ploto patalpose yra įrengti atskiri kabinetai teisėjams, erdvi teismo raštinė, konvojavimo patalpos, penkios teismo posėdžių salės, kuriose įrengta moderni įgarsinimo bei garso ir vaizdo įrašymo valdymo įranga, posėdžio metu sudaryta galimybė peržiūrėti vaizdo įrašus, reikalingus bylų nagrinėjimui. Teismas į šias patalpas persikėlė 2008 m. rugpjūčio 1 d.

 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. liepos 10 d. dekretu Nr. 1K-1145 Kauno apygardos administraciniame teisme nustatytas 9 teisėjų skaičius. 2012 m. lapkričio 19 d. duomenimis, Kauno apygardos administraciniame teisme dirba 9 teisėjai (teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis, teisėjai Gintaras Čekanauskas, Jolanta Medvedevienė, Asta Urbonienė, Algis Markevičius, Janina Vitunskienė, Natalja Zelionkienė, Daina Kukalienė ir Audrius Grauželis).

 

Pažymėtina, jog iš viso per Kauno apygardos administracinio teismo veikimo laikotarpį teisme dirbo/dirba devyniolika teisėjų, t. y. Regina Pocienė, Leonas Jachimavičius, Justinas Aleksandravičius, Gintaras Čekanauskas, Ramūnas Mitkus, Dainius Raižys, Jonas Furmanavičius, Rimantas Giedraitis, Jolanta Medvedevienė, Ramutis Juozas Vaitukaitis, Asta Urbonienė, Gintautas Koriaginas, Kęstutis Gudynas, Algis Markevičius, Janina Vitunskienė, Natalja Zelionkienė, Albina Rimdeikaitė, Daina Kukalienė ir Audrius Grauželis. Ilgiausiai teisme dirba Gintaras Čekanauskas.

 

Kauno apygardos teisme dirbusių/dirbančių teisėjų sąrašas:

 

1.
Gintaras Čekanauskas (teisėjas) 
1999 m. gegužės 1 d. – iki šiol
2.
Justinas Aleksandravičius (teisėjas) 
1999 m. gegužės 1 d. – 2005 m. lapkričio 6 d.
3.
Leonas Jachimavičius (teisėjas)
1999 m. gegužės 1 d. – 2004 m. kovo 1 d.
4.
Regina Pocienė (teisėja)
1999 m. gegužės 1 d. – 1999 m. gruodžio17 d.
5.
Dainius Raižys (teisėjas)
1999 m. gruodžio17 d. – 2007 m. gruodžio 17 d.
6.
Jonas Furmanavičius (teisėjas)
2000 m. vasario 1 d. – 2002 m. birželio 3 d.
7.
Jolanta Medvedevienė (teisėja)
2000 m. lapkričio 15 d. – iki šiol
8.
Ramūnas Mitkus (teisėjas) 
2001 m. balandžio18 d. – 2001 m. lapkričio 19 d.
9.
Rimantas Giedraitis (teismo pirmininkas) 
2001 m. birželio14 d. – iki šiol
10.
Ramutis Juozas Vaitukaitis (teisėjas) 
2001 m. rugpjūčio 6 d. – 2008 m. vasario 16 d.
11.
Gintautas Koriaginas (teisėjas)
2003 m. sausio 20 d. – 2009 m. balandžio 17 d.
12.
Asta Urbonienė (teisėja) 
2003 m. sausio 20 d. – iki šiol
13.
Kęstutis Gudynas (teisėjas)
2005 m. spalio 3 d. – 2012 vasario 22 d.
14.
Algis Markevičius (teisėjas)
2007 m. kovo 16 d. – iki šiol
15.
Janina Vitunskienė (teisėja)
2007 m. rugsėjo 3 d. – iki šiol
16.
Natalja Zelionkienė (teisėja) 
2007 m. rugsėjo 3 d. – iki šiol
17.
Albina Rimdeikaitė (teisėja)
2008 m. rugpjūčio 25 d. – 2012 kovo 19 d.
18.
Daina Kukalienė (teisėja) 
2008 m. rugpjūčio 25 d. – iki šiol
19.
Audrius Grauželis (teisėjas) 2012 m. rugpjūčio 20 d. iki šiol


Informaciją atnaujino:
Informacija atnaujinta: 2012-11-19 10:18

Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Atstovas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

 

Laura Mukaitė-Snarskė

Tel: (8 37) 20 14 67

El.paštas:

laura.mukaite@teismas.lt

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I    8:00 - 17:00

II   7:00 - 17:00

III  8:00 - 17:00

IV  7:00 - 17:00

V   8:00 - 15:45

Pietų pertrauka

12:00 - 12:45

Adresas

A.Mickevičiaus g. 8 A

LT-44312 Kaunas

tel.: +370 37 201467,

faks.: +370 37 753030,

kauno.administracinis@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir

saugomi Juridinių asmenų

registre, kodas: 188734347

Teisinė forma

Valstybės biudžetinė įstaiga
    

    

 
Viso apsilankė:910028Šiandien:384Dabar naršo:6